इनरुवा नगरपालिकाको खानेपानी, सरसफाई तथा स्वच्छता ऐन, २०८०