चालु आ.व. को प्रथम चौमसिक सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रमको लागि नागरिक प्रतिवेदन (Citizen Report Card) र बहिर्गमन अभिमत (Exit Poll) संकलन गर्दै सेवा प्रदायक संस्थाका प्रतिनिधिहरु