सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र दर्ता समय थप गरिएको सम्बन्धमा

उपरोक्त विषयमा यस कार्यालयको ठेक्का नं. ०६-०७३/०७४ सडक कालोपत्रे इनरुवा ६ को बोलपत्र दर्ता गर्ने समय बिशेष कारणवस मिति २०७३/१२/०८ गते दिनको २ बजे सम्म थप गरिएको र बोलपत्र खोल्ने मिति २०७३/१२/०८ समय दिनको ३ बजे खोल्ने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Pages