प्रस्तावना स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (नगर गुरु योजना र आवधिक योजना)

Supporting Documents: 
Share