इनरुवा नगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८०